ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

3 Oct 2023

 

PHNOM PENH, Cambodia – នៅ ក្នុង ទេសភាព ដែល មាន ល្បឿន លឿន និង មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា ការ រុករក ដែល គេ មិន ស្គាល់ អាច ជា កិច្ចការ ដ៏ គួរ ឲ្យ ខ្លាច មួយ។ ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ខេមបូឌា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្លាំងចលករនៃវិស័យសម្លៀកបំពាក់ – កម្មករ – គួរតែមានឱកាសកសាងសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន។ នេះ គឺ សំខាន់ មិន ត្រឹម តែ សម្រាប់ កម្ម ករ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង កសាង ភាព ស៊ាំ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម ទាំង មូល ផង ដែរ ។ ដោយសារ មាន ការ សង្កត់ ធ្ងន់ កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ លើ ជំនាញ នៃ ការ យល់ ដឹង និង ភាព ផ្លាស់ ប្តូរ នៅ ក្នុង បុគ្គលិក កម្ម ករ និង រោង ចក្រ អាច ទទួល បាន ប្រយោជន៍ ពី ការ មាន ជំនាញ ចម្បង ដ៏ រឹង មាំ មួយ ដែល រួម មាន ជំនាញ ទន់ ( ដូច ជា ការ និយាយ និង ការ ទាក់ ទង ) ជំនាញ ជីវិត ( ដូច ជា ថវិកា និង ការ ថែទាំ កុមារ ) ជំនាញ ដែល អាច ផ្ទេរ បាន ( ដូច ជា ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា និង ការ សម្រប សម្រួល ) និង ជំនាញ ការងារ ( ដូច ជា ការងារ ក្រុម និង ការ គ្រប់ គ្រង ពេល វេលា ) ។ នេះ ជា ការ ពិត ពិសេស ចំពោះ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា ដែល បង្កើត ជា ចំណែក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ កម្លាំង ពលកម្ម របស់ ប្រទេស នេះ ហើយ ត្រូវ បន្ត សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង ការ អភិវឌ្ឍ វិស័យ នេះ។


ដោយ គិត ពី ការ អភិវឌ្ឍ កម្មករ កម្មវិធី Better Factories Cambodia បាន រៀប ចំ កម្មវិធី បណ្ដុះបណ្ដាល គ្រូ បង្វឹក (ToTs) ចំនួន ៤ នាក់ ជា បន្ត បន្ទាប់ ចាប់ ពី ខែ មករា ដល់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣។ ToTs បាន នាំ មក នូវ មនុស្ស ដែល មាន តួនាទី ខុស ៗ គ្នា ក្នុង ឧស្សាហកម្ម នេះ និង ផ្តោត លើ ជំនាញ ខាង ផ្លូវ ចិត្ត និង សង្គម ជំនាញ បៃតង និង ជំនាញ មេតា និង ការ យល់ ដឹង ។ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបៃតងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានក្នុងឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន។ ទន្ទឹម នឹង នេះ ដែរ ការ បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ ផ្លូវ ចិត្ត និង សង្គម សំដៅ បង្កើន សមត្ថភាព របស់ បុគ្គល ក្នុង ការ យល់ គ្រប់គ្រង និង បង្ហាញ ពី អារម្មណ៍ របស់ ខ្លួន ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រាស្រ័យ ទាក់ទង វិជ្ជមាន និង ស្ថាបនា ជាមួយ អ្នក ដទៃ។ ដំណាល គ្នា នេះ ការ បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ តម្រង និង ការ យល់ ដឹង បាន ផ្តោត លើ ការ អភិវឌ្ឍ សមត្ថភាព យល់ ដឹង ដែល មាន លំដាប់ ខ្ពស់ ការ បំពាក់ ឲ្យ កម្មករ គិត យ៉ាង ហ្មត់ចត់ ដោះស្រាយ បញ្ហា និង សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង ឧបសគ្គ ថ្មី។


អ្នក ចូលរួម ពី សាវតា ជា ច្រើន ប្រភេទ រួម មាន មន្ត្រី រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា សមាគម និយោជក សហជីព និង អ្នក បង្ហាត់ បង្រៀន នៅ វិទ្យាស្ថាន បណ្តុះបណ្តាល សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា (CGTI) បាន ចូល រួម ហ្វឹកហាត់ នេះ។ យើង បាន ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង អ្នក ចូល រួម ហ្វឹក ហាត់ ដែល ដើរ តួ នាទី ផ្សេង គ្នា នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម នេះ ដើម្បី ស្តាប់ បន្ថែម ទៀត អំពី បទ ពិសោធន៍ របស់ ពួក គេ ។

លោកស្រី សៅ Kanha នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលសម្លៀកបំពាក់កម្ពុជា (CGTI)

ក្នុង នាម ជា គ្រូ បង្វឹក Kanharoath ទទួល ស្គាល់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ រៀន សូត្រ ជា បន្ត បន្ទាប់ ។ នាងចង់រៀនជំនាញថ្មីៗ វិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសដើម្បីចូលរួមឲ្យបានល្អជាងមុនជាមួយអ្នកចូលរួម និងអាចផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរយៈពេលវែងក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់នាង។ អ្នកស្រី បាន គូស បញ្ជាក់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ មាន ជំនាញ ក្នុង ការ ទំនាក់ ទំនង ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ជាមួយ កម្មករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង រោងចក្រ ជា ប្រចាំ។ លោក Kanharaoth បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ៖ «ជម្លោះ អាច កើត មាន ឡើង ដោយសារ តែ ការ យល់ ខុស កង្វះ ភាព ច្បាស់លាស់ និង ការ យល់ ដឹង ពី គោលដៅ របស់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក (កម្មករ និង និយោជក)»។ នៅ ពេល ត្រូវ បាន សួរ ពី អ្វី ដែល នាង សង្ឃឹម ថា នឹង អនុវត្ត នៅ ក្នុង ការងារ របស់ នាង បន្ទាប់ ពី ការ ហ្វឹក ហាត់ នាង បាន និយាយ ថា " ខ្ញុំ បាន រៀន ច្រើន អំពី ជំនាញ សង្គម និង អារម្មណ៍ ហើយ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា នឹង ចែក រំលែក នូវ អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន រៀន តាម រយៈ ការ ហ្វឹក ហាត់ របស់ ខ្ញុំ ជាមួយ រោង ចក្រ ដើម្បី ជួយ កែ លម្អ ទំនាក់ទំនង អ្នក គ្រប់ គ្រង កម្ម ករ ។ "

Mr. Sreysith Satsya, Database and Project Officer, សម្ព័ន្ធភាពនៃសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករ Apparel កម្ពុជា (CCAWDU)

ក្នុង នាម ជា មន្ត្រី គម្រោង សម្រាប់ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ សាធីសា បាន ចូល រួម ក្នុង ការ ហ្វឹក ហាត់ ផ្សេង ៗ គ្នា ប៉ុន្តែ ប្រធាន បទ នៃ ជំនាញ ផ្លូវ ចិត្ត និង សង្គម គឺ ថ្មី សម្រាប់ គាត់ ។ លោក Satysa និយាយ អំពី របៀប ដែល ចារកម្ម ផ្លូវ ចិត្ត មិន ត្រូវ បាន ពិភាក្សា ច្រើន នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ កាល ពី ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ មុន ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ន នេះ គេ ពិភាក្សា ឲ្យ បាន កាន់ តែ បើក ចំហ និង ជា ជំនាញ ដ៏ សំខាន់ មួយ ជា ពិសេស សម្រាប់ ការ ទប់ ស្កាត់ ជម្លោះ នៅ ក្នុង រោងចក្រ។ «ការ ហ្វឹកហាត់ លើស ពី ការ រំពឹង ទុក របស់ ខ្ញុំ វា មាន អារម្មណ៍ សកម្ម និង មាន ប្រយោជន៍ ខ្លាំង ណាស់ ។ សាធីសា បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ មាន គម្រោង ផ្សព្វ ផ្សាយ ការ ហ្វឹក ហាត់ បន្ថែម ទៀត ដល់ ក្រុម របស់ ខ្ញុំ និង សមាជិក សហ ជីព របស់ យើង ។ " លោក បន្ត ថា ៖ « កម្មករ កាន់ តែ ច្រើន នឹង យល់ ពី អ្វី ដែល សហជីព ធ្វើ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ ។ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា វា នឹង នាំ ឲ្យ សមាជិក កាន់ តែ ច្រើន ចូល រួម ក្នុង CCAWDU ។ ជាមួយ ដៃគូ យើង ខ្ញុំ គិត ថា យើង អាច ធានា ថា កម្មករ មាន តំណាង ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ និង មាន សំឡេង កាន់ តែ ខ្លាំង»។

លោក Nongyondy Rhino មន្ត្រី វិទ្យាស្ថាន ជាតិ ការងារ (NIL),ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MoLVT)

ក្នុង នាម ជា មន្ត្រី រដ្ឋាភិបាល ដែល វាយ តម្លៃ និង បណ្តុះ បណ្តាល រោងចក្រ នៅ ទូទាំង ប្រទេស កម្ពុជា លើ ប្រធានបទ ផ្សេងៗ រួម មាន បរិស្ថាន និង និរន្តរភាព លោក រឿ ន បាន រក ឃើញ ថា ជំនាញ បៃតង នេះ ជា វិធី ដ៏ គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ មួយ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ជីវភាព អាជីព និង ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ លោក មាន ភាព ចម្រុង ចម្រើន ។ ការ ហ្វឹក ហាត់ នេះ រួម មាន វិធាន ការ លម្អិត បញ្ជី ត្រួត ពិនិត្យ និង កំណត់ ត្រា យុទ្ធ សាស្ត្រ សម្រាប់ អ្នក ចូល រួម ដូច ជា រីណូ លើក ទឹក ចិត្ត ពួក គេ ឲ្យ ដាំ រុក្ខ ជាតិ បន្ថែម ទៀត នៅ ជុំវិញ ផ្ទះ របស់ គាត់ និង ចូល រួម ជាមួយ ធម្ម ជាតិ កាន់ តែ ច្រើន ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ ជីវិត ការងារ របស់ គាត់ ។ លោក គ្រោង នឹង ចែក រំលែក មេរៀន ដែល បាន រៀន ជាមួយ មិត្ត រួម ការងារ របស់ លោក ដើម្បី បន្ត រំសាយ ការ ហ្វឹកហាត់ នៅ ទូទាំង រោងចក្រ នានា នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៣ ដែល នៅ សល់។

កម្មវិធី Better Factories Cambodia មាន គោល បំណង បំពាក់ អ្នក ចូល រួម ជាមួយ ជំនាញ ស្នូល សម្រាប់ អនាគត តាម រយៈ ស៊េរី ToTs នេះ។ អ្នក ចូល រួម ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ផ្សព្វ ផ្សាយ និង បង្ហាត់ បុគ្គលិក អំពី ជំនាញ និង ចំណេះ ដឹង ទាំង នេះ ដែល ចាប់ ផ្តើម ពី ត្រី មាស ទី បី នៃ ឆ្នាំ នេះ ដែល នឹង ណែ នាំ កម្ម ករ ឲ្យ បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ របស់ ពួក គេ ដោះ ស្រាយ ជម្លោះ បង្កើន ការងារ របស់ ពួក គេ និង ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ អនាគត ការងារ ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

COVID19, ផ្ទះសកល, រឿងជោគជ័យ, ហ្វឹកហាត់ 26 Apr 2021

ស្ពៃចង្កឹះ The Gap – ស្ពានស្ថាបនា

COVID19, រឿង ជោគ ជ័យ, ហ្វឹកហាត់ 23 Mar 2021

ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវ័យនៃជំងឺរាតត្បាត

Gender, រឿង ជោគជ័យ, ហ្វឹកហាត់ 29 Sep 2020

ការបង្កើតលំហសម្រាប់សំឡេងស្ត្រី – កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំបុរស

ភាព ជា ដៃគូ រឿង ជោគ ជ័យ ការ បណ្តុះ បណ្តាល 25 Apr 2019

ស្ពាន ស្ថាបនា ៖ អាជីវកម្ម អន្តរជាតិ ចូលរួម ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា4 Aug 2014

Q&A ជាមួយ H&M

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។