ទំនាក់ទំនង

របៀប ដែល ម៉ាក និង អ្នក លក់ រាយ អាច ចូល រួម

យើង ជឿ ជាក់ ថា ភាព ជា ដៃ គូ កាន់ តែ ស៊ី ជម្រៅ ជាមួយ តារា សម្តែង ទាំង អស់ រួម ទាំង ម៉ាក ពិភព លោក និង អ្នក លក់ រាយ ( និង អ្នក សម្រប សម្រួល របស់ ពួក គេ ) គឺ ជា វិធី តែ មួយ គត់ ដើម្បី ឈាន ដល់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ជា ប្រព័ន្ធ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ។ ម៉ាក សកល អន្តរ ជាតិ និង អ្នក លក់ រាយ ប្រមូល ផលិត ផល ពី រោង ចក្រ រួម ចំណែក យ៉ាង ច្រើន ដល់ ភាព ជោគ ជ័យ នៃ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដោយ ជួយ ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ កែ លម្អ ក្នុង ចំណោម អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ពួក គេ ។ ដូច គ្នា នេះ ដែរ Better Work អាច ផ្តល់ ឲ្យ ម៉ាក ពិភព លោក និង អ្នក លក់ រាយ នូវ ហាង ឈប់ មួយ សំរាប់ ការ រីក ចម្រើន នៅ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ពួក គេ ដោយ ផ្តោត លើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ ទូលំទូលាយ និង យូរ អង្រោះ ។

សូម អាន បន្ថែម អំពី ការ ចូល រួម របស់ យើង ជាមួយ ម៉ាក និង អ្នក លក់ រាយ ឬ ទាក់ទង មក យើង នៅ business@betterwork.org

របៀប ដែល រោងចក្រ អាច ចូល រួម បាន

ការងារ ល្អ ប្រសើរ ត្រូវ បាន ឧទ្ទិស ដល់ ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សម្លៀកបំពាក់ ពិភព លោក ។ ដើម្បី សម្រេច បាន បញ្ហា នេះ កម្ម វិធី នេះ ធ្វើ ការ ដើម្បី កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ នីមួយ ៗ ខណៈ ដែល កំពុង ប្រើប្រាស់ ការ រៀន សូត្រ របស់ យើង សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ ទាំង នៅ កម្រិត ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ ។

រោងចក្រ អាច ជ្រៀត ចូល ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ នឹង កម្មវិធី ប្រទេស យើង នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស កម្ពុជា អេហ្ស៊ីប អេត្យូពី ហៃទី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្សកដានី នីការ៉ាហ្គ័រ ប៉ាគីស្ថាន និង វៀតណាម។ កញ្ចប់ សេវា កម្ម រោង ចក្រ របស់ យើង ត្រូវ បាន បង់ ជា ប្រចាំ ឆ្នាំ និង រួម មាន សេវា ទី ប្រឹក្សា សិក្ខា សាលា ឧស្សាហកម្ម និង វគ្គ ហ្វឹក ហាត់ និង ការ វាយ តម្លៃ មួយ ក្នុង មួយ វដ្ត ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្មរោងចក្ររបស់យើងឬទទួលបានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីប្រទេសរបស់យើងដោយផ្ទាល់។

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ

ទំនាក់ទំនង

    ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

    សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។