រក្សាសិទ្ធិ

រក្សាសិទ្ធិ © ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ (ILO) និង សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ (IFC)

ILO និង IFC កាន់ សិទ្ធិ ថត ចម្លង នៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ដែល មាន នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ លុះ ត្រាតែ មាន ការ បញ្ជាក់ ផ្សេង ទៀត ។ រក្សាសិទ្ធិ ក្នុង សម្ភារ ភាគី ទី បី ណា មួយ ដែល បាន រក ឃើញ នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ ក៏ ត្រូវ តែ គោរព ផង ដែរ ។

ដើម្បី ស្នើ សុំ ការ អនុញ្ញាត ក្នុង ការ ផលិត សម្ភារៈ ដែល មាន នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ សូម ពិគ្រោះ យោបល់ អំពី កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។