រដ្ឋាភិបាល

តាម រយៈ ការ កែ លម្អ រោង ចក្រ នីមួយ ៗ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បង្កើត នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង នៅ ទូទាំង ឧស្សាហកម្ម ជាតិ ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ ជីវិត រាប់ លាន នាក់ ។ ការ ធ្វើ ជា ដៃ គូ ជាមួយ ស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល ជាតិ ដែល មាន អំណាច ក្នុង ការ អនុម័ត ច្បាប់ ដែល ការពារ និង លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ គឺ ជា វិធី តែ មួយ គត់ ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ និរន្តរ៍ ។

ដោយ ប្រើប្រាស់ ជំនាញ របស់ ILO និង IFC យើង ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី យល់ ពី តម្រូវ ការ ឧស្សាហកម្ម និង គោល ដៅ និង កំណត់ ពី របៀប ដែល កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ អាច ជួយ បង្កើន ពួក គេ រួម ទាំង ដោយ គាំទ្រ ការ អភិវឌ្ឍ យុទ្ធ សាស្ត្រ រយៈ ពេល វែង សម្រាប់ កំណើន និរន្តរ៍ និង រួម បញ្ចូល ទាំង វិស័យ នេះ ។ យើង ធ្វើ ការ នៅ ទូទាំង ក្រសួង ដើម្បី កែ លម្អ កិច្ច សន្ទនា សង្គម សូម ជូន ដំណឹង ដល់ ការ ជជែក ពិភាក្សា អំពី គោល នយោបាយ កម្រិត ជាតិ ស្តី ពី បញ្ហា ការងារ តាម រយៈ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ យើង កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង គាំទ្រ ដល់ សេដ្ឋ កិច្ច ដ៏ រឹង មាំ មួយ ។

យើង ពង្រឹង សមត្ថ ភាព របស់ រដ្ឋ បាល ការងារ និង ចែក រំលែក ទិន្នន័យ ជាមួយ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ ដើម្បី ជួយ រចនា ផែនការ អនុលោម តាម យុទ្ធ សាស្ត្រ និង យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី ថាមវន្ត ឧស្សាហកម្ម រួម ទាំង តាម រយៈ កម្ម វិធី អគារ សមត្ថ ភាព ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ ទី ពីរ ។ នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ប្រទេស មួយ ចំនួន យើង អនុវត្ត សកម្ម ភាព រួម គ្នា ជាមួយ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ដូច ជា ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម រួម គ្នា ។

ការ ប្រើប្រាស់ ពាណិជ្ជ កម្ម និង ការ វិនិយោគ គឺ ចាំបាច់ ដើម្បី លើក កម្ពស់ ការងារ ត្រឹម ត្រូវ តាម រយៈ គោល នយោបាយ និង កំណែ ទម្រង់ ស្ថាប័ន ដោយ អ្នក បោះ ឆ្នោត នៅ តំបន់ តំបន់ សេដ្ឋ កិច្ច វិស័យ ជាតិ និង ពិភព លោក ។

ការងារល្អប្រសើរជាងនេះ គឺជាមធ្យោបាយមួយ ដែលរដ្ឋសភាអាចបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាតិ និងផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញា ILO ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារមួយចំនួន និងរបបពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗដូចជា GSP+ជាដើម។ ក្នុង ករណី មួយ ចំនួន ជា ឧទាហរណ៍ បង់ក្លាដេស និង អេហ្ស៊ីប ការ លើក ទឹក ចិត្ត បែប នេះ បាន លើក ទឹក ចិត្ត រដ្ឋ ឲ្យ អនុម័ត អនុសាសន៍ របស់ ILO ស្តី ពី កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ និង សម្រប សម្រួល ជាមួយ អនុ សញ្ញា សំខាន់ របស់ ILO ។ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ គាំទ្រ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ ពួក គេ ចំពោះ វិស័យ នេះ ក្រោម កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល មាន ស្រាប់ និង ថ្មី ខណៈ ដែល ផ្តល់ នូវ ចំណុច ចូល សម្រាប់ ដំបូន្មាន គោល នយោបាយ ILO និង IFC ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។