• ផ្ទះ សកល រឿង ជោគ ជ័យ ការ បណ្តុះ បណ្តាល

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

22 Dec 2022

ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia សហការជាមួយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MLVT) នៅកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលសកលរបស់ ILO ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលសម្រាប់ការងារសមរម្យ បានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលារយៈពេល១ថ្ងៃ ស្តីពីការជំរុញការបង់ប្រាក់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បានប្រមូលផ្តុំអ្នកចូលរួមចំនួន ៥៥នាក់ ក្នុងនោះ មានមន្ត្រីចំនួន ៣៥រូប តំណាងឱ្យមន្ទីរការងារខេត្ត អង្គភាពការងារថ្នាក់ជាតិ នាយកដ្ឋានការងារ និង ម៉ង់power នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការងារ វិទ្យាស្ថានជាតិការងារ និងលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ មន្ត្រី បាន ចូល រួម ជាមួយ វាគ្មិន ភ្ញៀវ មក ពី អ្នក ផ្តល់ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ឌីជីថល ឈាន មុខ គេ ( ធនាគារ វីង ) ម៉ាក ធំ មួយ ( Gap Inc ) និង អង្គ ការ គាំទ្រ មួយ ( BSR ) ។

អ្នកចូលរួមចំនួន ៥៥នាក់ ក្នុងនោះ មានមន្ត្រីមកពី MoLVT ចំនួន ៣៥រូប ក្នុងកំឡុងពេលសិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា
អ្នកចូលរួមចំនួន ៥៥នាក់ ក្នុងនោះ មានមន្ត្រីមកពី MoLVT ចំនួន ៣៥រូប ក្នុងកំឡុងពេលសិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

Bronch Sopheana, អគ្គលេខាធិការ រង នៃ លេខាធិការដ្ឋាន ឧត្តម ក្រុមប្រឹក្សា ជាតិ សម្រាប់ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា បាន គូស បញ្ជាក់ ថា ការ ឈាន ទៅ មុខ នៃ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ នៅ កម្ពុជា ត្រូវ គ្នា និង គាំទ្រ ការ អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រ សម្លៀកបំពាក់ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៧ ក្របខ័ណ្ឌ គោល នយោបាយ ស្ដីពី សង្គម ឌីជីថល និង សេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ២០២១-២០៣៥ និង ក្របខ័ណ្ឌ គោល នយោបាយ ជាតិ សម្រាប់ ផលិតភាព សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២២-៣៥ . លោក Sopheana ក៏ បាន បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ នេះ ក៏ បំពេញ បន្ថែម នូវ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ រដ្ឋាភិបាល នា ពេល ថ្មីៗ នេះ ក្នុង ការ ផ្ទេរ ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ ប្រាក់ ឈ្នួល ដល់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ តាម រយៈ ការ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង វិបត្តិ COVID-19។ ដោយ កត់ សម្គាល់ ថា ប្រហែល ពាក់ កណ្តាល នៃ រោង ចក្រ នាំ ចេញ បាន បង់ ប្រាក់ ដល់ កម្ម ករ របស់ ពួក គេ ជា ឌីជីថល រួច ទៅ ហើយ គាត់ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ ក្នុង ការ ធានា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ សំរាប់ កម្ម ករ និង រោង ចក្រ ។

អ្នក ចូលរួម បាន កំណត់ អត្តសញ្ញាណ តំបន់ ដែល អាច មាន ការ គាំទ្រ និង ការ ចូល រួម ពី ក្រសួង ដើម្បី ធានា ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល គឺ ជា ការ ទទួល ខុស ត្រូវ។ ដើម្បី សម្រេច គោល បំណង នោះ ក្រសួង គ្រោង នឹង អភិវឌ្ឍ ផែនការ សកម្មភាព មួយ ដែល ពិចារណា បង្កើន ការ យល់ ដឹង អំពី ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចេញ នូវ គោលការណ៍ ណែនាំ ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន ការ អនុម័ត ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល កាន់ តែ រីក រាល ដាល ក្នុង ចំណោម រោងចក្រ នានា និង បង្កើត ភាព ជា ដៃគូ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ ដើម្បី គាំទ្រ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ។

កញ្ញា សារ៉ា ផាក (អំឡុងពេលសិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថល ទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា)
កញ្ញា សារ៉ា ផាក (អំឡុងពេលសិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថល ទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា)

លោក សារា ផាក អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី នៃ រោងចក្រ Better Factories Cambodia បាន គូស បញ្ជាក់ ពី របៀប ដែល ការ ទូទាត់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល អាច ជំរុញ ការ អនុលោម តាម វិស័យ នេះ ដោយ ជួយ អាជ្ញាធរ ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ ឲ្យ រក ឃើញ និង រំពឹង ទុក ពី ស្ថានភាព ដែល ប្រាក់ ឈ្នួល និង តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ បរិច្ចាគ សន្តិសុខ សង្គម ដែល ត្រូវ បង់ អាច នឹង មិន ត្រូវ បាន បង់ ឲ្យ បាន សមរម្យ នោះ ទេ។

លោក Mansour Omeira មន្ត្រី ផ្នែក ស្រាវជ្រាវ និង គ្រប់គ្រង ចំណេះដឹង នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សកល របស់ ILO ស្តី ពី ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល សម្រាប់ ការងារ សមធម៌ បាន បង្ហាញ នូវ បញ្ហា សំខាន់ៗ ដើម្បី ពិចារណា នៅ ពេល លើក កម្ពស់ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ដោយ ផ្តោត លើ តួនាទី របស់ ស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល។ ជាង នេះ ទៅ ទៀត លោក វីរៈ នូ រុន មន្ត្រី ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ រោងចក្រ Better Factories Cambodia បាន បង្ហាញ ពី ស្ថានភាព នៃ តួលេខ ប្រាក់ ឈ្នួល ក្នុង ចំណោម រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ នៅ កម្ពុជា ដោយ ផ្អែក លើ ការ ស្រាវជ្រាវ និង បទ ពិសោធន៍ ដែល មាន ស្រាប់។

រោងចក្រ ល្អប្រសើរ ជាង មុន កម្ពុជា និង មជ្ឈមណ្ឌល សកល របស់ ILO ស្តី ពី ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល សម្រាប់ ការងារ សមធម៌ នឹង បន្ត ភាព ជា ដៃគូ របស់ ខ្លួន ជាមួយ ក្រសួង ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ដៃគូ សង្គម និង អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងៗ ទៀត ដើម្បី គាំទ្រ រោងចក្រ និង កម្មករ និង ពន្លឿន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា និង ហួស ពី នេះ ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ផ្ទះសកលកម្ពុជា, Highlight19 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Somly Sreylin

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។