ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

1 Mar 2023

PHNOM PENH – Soriya* ជា កម្មករ រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ មួយ ដែល ទទួល សេវា ពី ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia ដែល ថ្មីៗ នេះ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ជា ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល។ សម្រាប់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ជា ច្រើន ការ សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង វិធី ថ្មី នៃ ការ ទទួល បាន ប្រាក់ ឈ្នួល នេះ គឺ ជា ការ លំបាក។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល កំពុង បន្ត មាន សក្តានុពល ក្នុង ការ កែ លម្អ អក្ខរ កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ កម្ម ករ និង ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត របស់ ពួក គេ កាន់ តែ ងាយ ស្រួល និង មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន ។

«ខ្ញុំបាត់កាបូបខ្ញុំ។ វា គឺ នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ ។ សូរីយ៉ា* និយាយ ថា បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន ប្រាក់ ខែ ខ្ញុំ បាន ដាក់ ប្រាក់ ឈ្នួល ក្នុង កាបូប របស់ ខ្ញុំ» សូរិយា* និយាយ។ "បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានទៅផ្សារក្បែរនោះដើម្បីទិញអាហារ។ ពេល ខ្ញុំ ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ខ្ញុំ បាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា កាបូប របស់ ខ្ញុំ ត្រូវ បាន លួច ។ នៅ ពេល នោះ ប្រាក់ ខែ ត្រូវ បាន បង់ ដោយ សាច់ ប្រាក់ មិន ដូច ពេល នេះ ទេ ។ ប្រាក់ ខែ ពេញ មួយ ខែ របស់ ខ្ញុំ បាន បាត់ បង់ ។ ខ្ញុំ សោកសៅ និង យំ យ៉ាង ខ្លាំង ព្រោះ ខ្ញុំ គ្មាន លុយ បង់ ថ្លៃ ជួល ផ្ទះ ឬ ផ្ញើ ទៅ ម្តាយ និង កូន របស់ ខ្ញុំ»។

នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ពិភព លោក ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល កំពុង បង្កើន ល្បឿន ។ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ត្រូវ បាន ទទួល ស្គាល់ កាន់ តែ លឿន ថ្លា និង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ។ ពួក គេ ក៏ អាច រួម ចំណែក ក្នុង ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ កម្ម ករ ជា ពិសេស កម្ម ករ ស្ត្រី ដោយ បង្កើន ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ពួក គេ លើ ការ សម្រេច ចិត្ត ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្នុង គ្រួសារ ។

រហូត មក ដល់ ពេល ថ្មី ៗ នេះ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា មាន អត្រា ទាប បំផុត មួយ នៃ ការ ទទួល យក ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល បើ ធៀប ទៅ នឹង ដៃ គូ ប្រកួត ប្រជែង សម្លៀកបំពាក់ សកល។ កម្មករ ជិត មួយ លាន នាក់ កំពុង ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ដែល ក្នុង នោះ មាន ៨០% ជា ស្ត្រី។ ប្រហែល ពាក់ កណ្តាល នៃ កម្ម ករ ទាំង នេះ នៅ តែ ទទួល បាន ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ ពួក គេ ពីរ ដង ក្នុង មួយ ខែ ក្នុង សាច់ ប្រាក់ ។

ស្ត្រី

ប៉ុន្តែ អ្វីៗ កំពុង ផ្លាស់ ប្ដូរ ។

ក្នុង រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ បាន វិវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នៅ ក្នុង ប្រទេស។ ជំងឺរលាកសួត COVID-19 បានបង្កើនល្បឿនតួលេខនៃការទូទាត់ប្រាក់ដូចជាកន្លែងផ្សេងទៀត ពោលគឺក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់មនុស្សក្នុងកំឡុងពេលធ្វើជំនួញហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក ឃិន ឡូ អគ្គ លេខាធិការ នៃ អង្គការ វាយនភណ្ឌ លោក អំ សំអាត សមាគមន៍ ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ នៅ កម្ពុជា មាន ប្រសាសន៍ ថា ៖ «ពេល វេលា គឺ ត្រឹមត្រូវ ទាំង ភាគី កម្មករ និង និយោជក ដើម្បី មាន ការ ជំរុញ រួម គ្នា ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ជ្រៀត ចូល និង ការ ប្រើប្រាស់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ខ្ពស់ ជាង មុន»។ «នៅ ដើម ដំបូង យើង បាន ជួប ជាមួយ នឹង ភាព ស៊ាំ ច្រើន ប៉ុន្តែ ឥឡូវ នេះ រោងចក្រ កាន់ តែ ច្រើន ឡើងៗ មាន ការ ជឿ ជាក់ ថា ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល តាម ឌីជីថល គឺ ជា វិធី ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន ក្នុង ការ បង់ ប្រាក់ ខែ»។

រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល ILO Global លើប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលសម្រាប់ការងារសមរម្យ និង TAFTAC កំពុងអនុវត្តសកម្មភាពនានា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពីសាច់ប្រាក់ទៅការបង់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថល។ ប្រាក់ ឈ្នួល កាន់ តែ ទូលំទូលាយ គឺ ជា អាទិភាព យុទ្ធ សាស្ត្រ មួយ ក្នុង ចំណោម អាទិភាព យុទ្ធ សាស្ត្រ ប្រាំ បី របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ ( 2023-2027 ) ។

ភស្តុតាង ពី ប្រទេស ដែល ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បែប នេះ កំពុង ឈាន ទៅ មុខ បាន បង្ហាញ ពី អត្ថ ប្រយោជន៍ ទាំង និយោជក និង កម្ម ករ ។ ដំណើរការ ចំណាយ ពេលវេលា នៃ ការ ទូទាត់ សាច់ប្រាក់ ថ្ងៃ បង់ ប្រាក់ ត្រូវ បាន លុប ចោល ហើយ ភាព ងាយ រងគ្រោះ របស់ កម្មករ ចំពោះ ការ លួច នៅ ក្រៅ បរិវេណ រោងចក្រ ឬ នៅ ក្នុង បន្ទប់ របស់ ពួក គេ ត្រូវ បាន កាត់ បន្ថយ។

«ពី មុន ដំណើរការ ទូទាត់ ទាំង មូល ពី ការ ប្រមូល សាច់ប្រាក់ ពី ធនាគារ ដើម្បី រៀបចំ វា មាន រយៈ ពេល ៤ ម៉ោង ដោយ មិន រាប់ ប្រាក់ ១ ដុល្លា របស់ ខ្លួន។ លោក សុខ ហ៊ត អ្នក គ្រប់គ្រង រោងចក្រ HR ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន រ៉ុង វីន (Rong Win Factory) នៅ ភ្នំពេញ ផេន ដែល ជា អ្នក ត្រួសត្រាយ ម្នាក់ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល។ «ប្រព័ន្ធ នេះ មិន ត្រឹម តែ មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ វា ក៏ កាន់ តែ មាន ភាព ត្រឹមត្រូវ និង គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត បាន ផង ដែរ ដោយ សារ អ្វី ៗ ទាំង អស់ ត្រូវ បាន តាមដាន និង បម្រុង ទុក។ ទាំងនេះ ជា ធាតុ សំខាន់ ណាស់ ដែល ត្រូវ ពិចារណា នៅ ពេល ពិចារណា ថា តើ ត្រូវ បន្ត ទៅ រក ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ឬ អត់ »។

នៅ ក្នុង រោងចក្រ រ៉ុង វីន នាយកដ្ឋាន HR បាន ជួយ សម្រួល ដល់ ការ បើក គណនី ធនាគារ និង ការ ចែក ចាយ ប័ណ្ណ ធនាគារ ទៅ ឲ្យ កម្មករ ម្នាក់ៗ ក្នុង ចំណោម កម្មករ ចំនួន ៨០០ នាក់ របស់ ខ្លួន។ វា ក៏ បាន ពន្យល់ ពី របៀប ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ ថ្មី នេះ និង បាន អប់រំ កម្ម ករ អំពី របៀប រក្សា គណនី របស់ ពួក គេ ឲ្យ មាន សុវត្ថិភាព រួម ទាំង មិន ចែក រំលែក កូដ pin គណនី របស់ ពួក គេ ជាមួយ នរណា ម្នាក់ ។

ក្នុងករណីនេះ និយោជកបានគ្របដណ្ដប់លើគណនីដែលបើកការបើកគណនី និងកម្មករ គ្របដណ្តប់លើថ្លៃសេវាថែទាំប្រចាំឆ្នាំ។

ការ ព្រួយ បារម្ភ ដំបូង របស់ កម្មករ គឺ ត្រូវ យល់ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ។

មនុស្ស ទិញ អាហារ

លោក Kong Athit ប្រធាន សម្ព័ន្ធ សហជីព ប្រជាធិបតេយ្យ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា (CCAWDU) និយាយ ថា ៖ «ពួក គេ ធ្លាប់ មាន លុយ ក្នុង ហោប៉ៅ របស់ ពួក គេ ហើយ ឥឡូវ គេ ត្រូវ ដឹង ថា នរណា ម្នាក់ កំពុង រក្សា លុយ របស់ ខ្លួន ក្នុង នាម ខ្លួន ក្នុង គណនី ធនាគារ»។ «ពួក គេ មិន យល់ ពី មូលហេតុ ដែល ពួក គេ ត្រូវ ផ្លាស់ ប្ដូរ ប្រព័ន្ធ ដូច អ្វី ដែល ពួក គេ ធ្វើ ក្នុង ជីវិត របស់ គេ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង សាច់ប្រាក់»។

ខណៈ ដែល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី គាំទ្រ ការ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល កំពុង តែ បង្កើន ល្បឿន នៅ កម្ពុជា ការ ទទួល យក ដោយ សហគមន៍ គឺ នៅ យឺតយ៉ាវ។ ការ ចំណាយ ជា ទៀងទាត់ របស់ កម្មករ ដូច ជា អាហារ ជួល និង ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ នៅ តែ រំពឹង ថា នឹង ត្រូវ បង់ ជា សាច់ប្រាក់។ នេះ នាំ ឲ្យ កម្ម ករ ជា ច្រើន បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ពេញលេញ នៅ អេធីអឹម ឬ ភ្នាក់ងារ លុយ នៅ ឬ មិន យូរ ប៉ុន្មាន បន្ទាប់ ពី ថ្ងៃ បង់ ប្រាក់ ។

ប្រធាន CCAWDU លោក Athit និយាយ ថា " នេះ នឹង ក្លាយ ជា អនាគត ហើយ យើង ត្រូវ តែ សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង វា " ដោយ បន្ថែម ថា ប្រហែល 60 ភាគ រយ នៃ សម្ព័ន្ធ មិត្ត 50,000 នាក់ របស់ គាត់ បច្ចុប្បន្ន កំពុង ត្រូវ បាន បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល ប៉ុន្តែ មិន មែន ពួក គេ ទាំង អស់ គ្នា ជា ម្ចាស់ ទូរស័ព្ទ ឆ្លាត និង អ្នក ដែល បាន ប្រើប្រាស់ នោះ ទេ ជា ញឹក ញាប់ ខ្វះ ជំនាញ ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ វា ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ ។ «ដំណើរ ការ ធ្វើ ឌីជីថល ប្រាក់ ឈ្នួល ដែល ទទួល បាន ជោគជ័យ នៅ កម្ពុជា ក៏ មាន ការ រួម គ្នា ជាមួយ នឹង ភាព ជិត ចម្រុង ចម្រើន របស់ រោងចក្រ ទៅ ធនាគារ និង អេធីអឹម ផង ដែរ។ ២. ចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងចំនួន ប៉ុន្តែត្រូវបង្កើនចំនួនបន្ថែមជាបន្ទាន់"។

វត្តមាន របស់ អេធីអឹម នៅ មាន កម្រិត នៅ ក្នុង ខេត្ត នេះ ដោយ កម្មករ ត្រូវ ធ្វើ ដំណើរ រហូត ដល់ កន្លះ ម៉ោង ដើម្បី ប្រមូល លុយ របស់ ខ្លួន។ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី ផង ដែរ កម្ម ករ ជា ច្រើន ត្រូវ បាន គេ ឃើញ រៀប ចំ ជា ជួរ នៅ អេធីអឹម នៅ ពេល ដក ប្រាក់ ខែ របស់ ពួក គេ ចេញ ។

លោក ហេង ភក្តី អ្នក ធ្វើ ការ សំលៀកបំពាក់ ម្នាក់ និយាយ ថា៖ «វា មាន មនុស្ស ច្រើន ណាស់ ដែល បាន ហ្វូង មនុស្ស នៅ តូប អេធីអឹម នៅ ថ្ងៃ បង់ ខែ»។ «ខ្ញុំ ខ្លាច ថា អេធីអឹម អាច នឹង មិន ដំណើរ ការ ឬ អស់ លុយ»។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ អ្នក ផ្សេង ទៀត បាន ចាប់ ផ្តើម មើល ឃើញ ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ ប្រាក់ ឈ្នួល ថ្មី នេះ ថា ជា ឱកាស សម្រាប់ ការ សន្សំ សំចៃ និង តាម របៀប សុវត្ថិភាព

«ពេល យើង ប្រើ គណនី ធនាគារ យើង មិន ចង់ ចំណាយ លើ រឿង ដែល មិន សំខាន់ នោះ ទេ គឺ ជា មូលហេតុ ដែល យើង អាច សន្សំ បាន។ លោក Rithy*កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ម្នាក់ ដែល ឥឡូវ នេះ ទទួល បាន ការ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល បាន និយាយ។ «យើង អាច សន្សំ បាន យ៉ាង ហោច ណាស់ ១០ ដុល្លារ អាមេរិក ទៅ ១០០ ដុល្លារ អាមេរិក ក្នុង រយៈពេល ប៉ុន្មាន ខែ ទៀត»។

ម៉ាក ដៃ គូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន រៀប ចំ ដើម្បី គាំទ្រ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ទូទាំង ប្រទេស ។ PVH បច្ចុប្បន្ន កំពុង ធ្វើ ជា ដៃ គូ ជាមួយ Mastercard មជ្ឈមណ្ឌល Mastercard សម្រាប់ ការ រីក ចម្រើន រួម គ្នា និង អាជីវកម្ម សម្រាប់ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ សង្គម ( BSR ) HERproject លើ កម្ម វិធី ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ជាមួយ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង ស្រុក របស់ ពួក គេ ។

«កម្មវិធី នេះ គឺ ជា ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ កម្មករ ជា ពិសេស ស្ត្រី ដើម្បី គ្រប់គ្រង ប្រាក់ របស់ ខ្លួន។ លោក Thi Thu Huong Hoang សមាគមន៍ PVH ដែល ធ្វើ ការ លើ កម្មវិធី នេះ បាន និយាយ ថា វា កំពុង បង្កើត ឱកាស មួយ ដើម្បី ឲ្យ កម្មករ អាច ចូល ទៅ ជិត អត្ថប្រយោជន៍ ពី សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីថល ដូច ជា ការ សន្សំ សំចៃ និង ការ បញ្ជូន បន្ត» ។

កម្ម វិធី បែប នេះ ក៏ អាច ជួយ ស្ត្រី ឲ្យ កែ លម្អ ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ពួក គេ លើ ការ សម្រេច ចិត្ត ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្នុង គ្រួសារ ផង ដែរ ។

ការ ចូល រួម កម្ម ករ និង សហ ជីព របស់ ពួក គេ ក្នុង ការ សន្ទនា និង ការ ចរចា លើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល គឺ ជា ធាតុ សំខាន់ មួយ ទៀត ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម ដែល បង្ក ឡើង ដោយ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ ។

លោក ហន គឹមហុក អគ្គលេខាធិការ នៃ សហព័ន្ធ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ឯករាជ្យ កម្ពុជា (CFITU) មាន ប្រសាសន៍ ថា ភាគ ច្រើន នៃ សហ ព័ន្ធ របស់ លោក ចំនួន ២០.០០០ នាក់ ហើយ ជា ពិសេស ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ត្រូវ បាន បង់ ប្រាក់ តាម ប្រព័ន្ធ ឌីជីថល ដោយ ភាគ ច្រើន រោងចក្រ របស់ ខ្លួន ស្ថិត នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ។

គីមហុក និយាយ ថា " កម្ម ករ ភាគ ច្រើន ដែល យើង ដោះ ស្រាយ គឺ ជា អក្សរ ឌីជីថល ។ " «ពួកគេ មាន គណនី ហ្វេសប៊ុក រួច ហើយ ហើយ និង ប្រើ ប្រាស់ វេទិកា ឌីជីថល។ កម្មករ ជំនាញ ខាង បច្ចេកវិទ្យា បន្ថែម ទៀត ជួយ ពន្យល់ ពី ដំណើរ ការ នេះ ទៅ កាន់ អ្នក ដែល មិន ដឹង គាំទ្រ រោងចក្រ និង នាយកដ្ឋាន HR ក្នុង រឿង នេះ»។

ស្ត្រី

នៅ មណ្ឌល ផលិត សម្លៀកបំពាក់ ទម្ងន់ ធ្ងន់ ជា ច្រើន ក្នុង ពិភព លោក កម្ម ករ សម្លៀកបំពាក់ បាន បង្ហាញ ពី ការ ស្ទាក់ ស្ទើរ ដំបូង ចំពោះ ការ អនុម័ត ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ពេល ដែល វិធី សាស្ត្រ នេះ ត្រូវ បាន អនុវត្ត យ៉ាង ពេញលេញ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ របស់ ពួក គេ តាម របៀប ទទួល ខុស ត្រូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ការ យល់ ព្រម ដោយ ភាគ ច្រើន ចូល ចិត្ត មិន ត្រឡប់ ទៅ ការ បង់ ប្រាក់ សាច់ ប្រាក់ វិញ ។

កម្ពុជា គ្មាន ករណី លើក លែង ទេ។ ជាមួយ នឹង ការ ប្រើប្រាស់ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល កើន ឡើង ចំនួន កម្ម ករ កើន ឡើង នឹង ទំនង ជា ត្រូវ បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា ផ្លូវ ការ ។

លោក គីរី* កម្មការិនី ម្នាក់ ដែល មិន ទាន់ ទទួល បាន ការ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល បាន និយាយ ថា៖ «ប្រសិន បើ ខ្ញុំ មាន គណនី ធនាគារ ខ្ញុំ នឹង រក្សា លុយ របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង នោះ»។ «តែ ឥឡូវ ខ្ញុំ នៅ មិន ទាន់ មាន នៅ ឡើយ ទេ»។

*ឈ្មោះ Starred ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ផ្ទះសកលកម្ពុជា, Highlight19 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Somly Sreylin

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។