Chính phủ

Thông qua việc cải tiến từng nhà máy, Better Work tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong các ngành công nghiệp quốc gia, tác động đến cuộc sống của hàng triệu người. Hợp tác với các cơ quan chính phủ quốc gia, những người có quyền ban hành luật bảo vệ và duy trì quyền, là cách duy nhất để đạt được tác động bền vững.

Khai thác chuyên môn của ILO và IFC, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chính phủ để hiểu nhu cầu và mục tiêu của ngành và xác định chương trình Better Work có thể giúp thúc đẩy họ như thế nào, bao gồm hỗ trợ xây dựng các chiến lược dài hạn cho tăng trưởng bền vững và bao trùm của ngành. Chúng tôi làm việc giữa các bộ để cải thiện đối thoại xã hội, cung cấp thông tin cho các cuộc tranh luận chính sách cấp quốc gia về các vấn đề lao động thông qua dữ liệu và bằng chứng của chúng tôi, cải thiện điều kiện làm việc và hỗ trợ một nền kinh tế mạnh mẽ.

Chúng tôi củng cố năng lực của các cơ quan quản lý lao động và chia sẻ dữ liệu với thanh tra lao động để giúp thiết kế các kế hoạch tuân thủ chiến lược và hiểu rõ hơn về động lực của ngành, bao gồm thông qua chương trình nâng cao năng lực biệt phái thanh tra lao động. Trong một số chương trình quốc gia, chúng tôi thực hiện các hoạt động chung với thanh tra lao động tại nơi làm việc, chẳng hạn như đánh giá tuân thủ chung.

Khai thác thương mại và đầu tư là điều cần thiết để thúc đẩy việc làm bền vững thông qua cải cách chính sách và thể chế của các cử tri ở cấp vùng, ngành, quốc gia và toàn cầu.

Better Work là một phương tiện để các quốc gia thành viên có thể chứng minh sự tiến bộ trong việc thực hiện luật pháp quốc gia và các công ước đã được phê chuẩn của ILO, được bao gồm trong các yêu cầu về nhà cung cấp ở một số thị trường và các chế độ thương mại quan trọng, chẳng hạn như GSP+. Trong một số trường hợp, ví dụ như Bangladesh và Ai Cập, những ưu đãi như vậy đã khuyến khích các quốc gia áp dụng các khuyến nghị của ILO về cải cách pháp luật lao động và phù hợp với các Công ước Cơ bản của ILO. Better Work hỗ trợ các chính phủ trong các cam kết của họ đối với lĩnh vực này theo các hiệp định thương mại hiện có và mới, đồng thời cung cấp một điểm khởi đầu cho tư vấn chính sách của ILO và IFC.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.