របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ហ្សកដង់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ឆ្នាំ ២០១៨ ៖ ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ ផ្នែក ឧស្សាហកម្ម និង អនុលោម តាម

3 May 2018

ក្នុង នាម ជា កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង សហ ការ និង ភាព ជា ដៃ គូ រវាង អង្គ ការ ការងារ ដោយ ចេតនា និង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ ហិរញ្ញ វត្ថុ អន្តរ ជាតិ កម្ម វិធី រួម បញ្ចូល ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ផ្តោត លើ ការ នាំ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ មក ពី ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ដើម្បី កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ របស់ កម្ម ករ និង តស៊ូ មតិ ដើម្បី សិទ្ធិ ការងារ ។ កម្ម វិធី នេះ មាន គោល បំណង បន្ថែម ទៀត ក្នុង ការ ដាក់ ប្រទេស យ័រដាន់ នៅ លើ ផែនទី ឧស្សាហកម្ម ពិភព លោក ដោយ លើក កម្ពស់ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ត្រឹម ត្រូវ នៃ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង ស្រុក ។ ជាមួយ នឹង សកម្ម ភាព ដែល មាន ការ ណែ នាំ ការ វាយ តម្លៃ និង ការ ហ្វឹក ហាត់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ ផលិត របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ សាធារណៈ ដែល គូស បញ្ជាក់ ពី សមិទ្ធ ផល និង បញ្ហា ប្រឈម ដែល នៅ សល់ ជាមួយ បេសកកម្ម ទាំង មូល ដើម្បី បង្កើន តម្លា ភាព បន្ថែម ទៀត និង បង្កើន ការ យល់ ដឹង ក្នុង ចំណោម ភាគី និង សហគមន៍ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង មូល ។ ទិន្នន័យ ដែល បាន ប្រមូល ផ្តុំ ពី ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ រួម ជាមួយ នឹង អន្តរកម្ម ផ្សេង ទៀត ជាមួយ រោង ចក្រ និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម បាន ជួយ កម្ម វិធី នេះ រៀប ចំ របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ ជា សាធារណៈ ដើម្បី ចែក រំលែក ស្ថាន ភាព អនុលោម តាម រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម និង ផ្តល់ នូវ រូប ថត នៃ ឧស្សាហកម្ម នេះ ។

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្សកដានី ការងារ ប្រសើរ ជាង មុន ឆ្នាំ ២០១៨៖ ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ ផ្នែក ឧស្សាហកម្ម និង ការ អនុលោម តាម បង្ហាញ ពី ការ រក ឃើញ និង ការ សង្កេត ពី ការ វាយ តម្លៃ រោងចក្រ ចំនួន ៧៤ ដែល បាន បញ្ចប់ នៅ ខែ មករា – ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ដែល តំណាង ឲ្យ រោងចក្រ ដែល ចូលរួម ប្រមាណ ៩៣ ភាគរយ និង មាន កម្មករ ជាង ៦២.០០០ នាក់។ ទិន្នន័យ បាន រាយ ការណ៍ ថា អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដោយ ផ្អែក លើ ក្រុម ការងារ ល្អ ប្រសើរ ទាំង ប្រាំ បី :

♦ ការងារកុមារ

♦ ការរើសអើង

♦ គណ បក្ស ពល ករ បង្ខំ

♦ សេរីភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម

♦ សំណង

♦ កិច្ចសន្យា និងធនធានមនុស្ស

♦ សុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

♦ ពេលវេលាការងារ

ការ រក ឃើញ ការ វាយ តម្លៃ ត្រូវ បាន បំពេញ បន្ថែម ជាមួយ នឹង ការ សង្កេត ដែល បាន កត់ ត្រា តាម រយៈ អន្តរកម្ម ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ បន្ថែម ពី លើ ការ សង្កេត ដែល បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ តាម រយៈ សេវា ទី ប្រឹក្សា និង ការ ហ្វឹក ហាត់ របស់ កម្ម វិធី នេះ ។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍

សូម អាន នៅ ទីនេះ ដើម្បី អាន សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ របស់ គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា គម្រោង (PAC) អំពី របាយការណ៍ នេះ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។