Dữ liệu và Bằng chứng

Thông báo cho các nhà hoạch định chính sách thông qua những hiểu biết mạnh mẽ, đáng tin cậy và kịp thời

Dữ liệu chất lượng độc đáo của Better Work về tuân thủ, điều kiện làm việc và hiệu suất của doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, khi được chia sẻ rộng rãi và dễ tiếp cận với các thành phần và tác nhân trong ngành, được coi là đáng tin cậy, trung lập và có giá trị cao để thông báo thay đổi bền vững.

Nó có thể trao quyền cho các thành phần quốc gia để phát triển chính sách dựa trên bằng chứng được thông báo bởi dữ liệu mạnh mẽ, hiểu biết và kiến thức về ngành may mặc ở quốc gia của họ. Những nỗ lực hiện tại đang được nhân rộng bằng cách mở rộng các phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu và tổng hợp dữ liệu và bằng chứng mạnh mẽ từ các nguồn học thuật và ngành khác nhau, bao gồm từ các thành phần và đối tác trong ngành. Điều này sẽ cho phép phân tích sâu hơn về dữ liệu chúng tôi thu thập. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường truyền thông về những phát hiện của chúng tôi, cũng như xây dựng năng lực của các cử tri quốc gia để truy cập và sử dụng dữ liệu và bằng chứng của chúng tôi.
Khi chương trình phát triển mô hình tham gia của nhà máy trong giai đoạn chiến lược hiện tại, các loại dữ liệu được thu thập và các hệ thống cần thiết để sử dụng nó một cách hiệu quả cũng đang chuyển đổi. Better Work sẽ liên tục tham gia với các thành phần toàn cầu và quốc gia để xác định nhu cầu dữ liệu và bằng chứng của họ, thông báo các điều chỉnh hoạt động cho việc thu thập dữ liệu và chia sẻ dữ liệu để hỗ trợ thúc đẩy nhiệm vụ của họ.
Better Work và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về dữ liệu và bằng chứng. Điều này có nghĩa là tăng cường tính bổ sung của việc thu thập dữ liệu và tạo điều kiện tổng hợp dữ liệu để cung cấp thông tin vận động chính sách về các chủ đề như tiền lương, An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATVSLĐ) và bình đẳng giới.

Tác động của Better Work

Better Work đã phát triển năng lực mạnh mẽ để thu thập và phân tích dữ liệu, xây dựng trên mạng lưới học thuật rộng khắp và phát triển chuyên môn về một loạt các vấn đề lao động và tuân thủ trong ngành may mặc.

Ở mỗi quốc gia, Better Work đã cung cấp dữ liệu có thể truy cập thông qua các cổng chia sẻ dữ liệu và minh bạch, phân tích mạnh mẽ và kinh nghiệm từ sự tham gia của nhà máy để minh họa cách các chính sách quốc gia ảnh hưởng đến thực tiễn cấp nhà máy và cách các thử nghiệm chính sách ở cấp doanh nghiệp có thể được nhân rộng ở cấp ngành và quốc gia. Ví dụ, ở Việt Nam, chương trình đã ảnh hưởng đến chính sách và quy định quốc gia, bao gồm cả thông qua đầu vào của chương trình sửa đổi luật lao động quốc gia. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào sự sẵn có và tin tưởng vào dữ liệu cấp doanh nghiệp được thu thập. Báo cáo minh bạch về các vấn đề không tuân thủ ở cấp nhà máy đã được xác định là động lực chính để cải thiện điều kiện làm việc.

Trong giai đoạn cuối cùng, 2017-2022, dữ liệu và bằng chứng của Better Work đã thông báo: 

  • Các chính sách được ban hành ở cấp khu vực và toàn cầu phản ánh bằng chứng của Better Work về việc làm bền vững và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc trong chuỗi cung ứng
  • 73 Ấn phẩm nghiên cứu
  • 42 sự kiện giới thiệu bằng chứng và kinh nghiệm của Better Work

Cổng thông tin minh bạch về việc làm tốt hơn, nơi chúng tôi tiết lộ tên của các nhà máy đã đăng ký với một số chương trình của chúng tôi và việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc gia và quốc tế quan trọng, có tiềm năng trở thành một công cụ thiết yếu cho các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động và người lao động, những người cố gắng thúc đẩy việc làm bền vững trong một ngành luôn thay đổi.

Kế hoạch hành động làm việc tốt hơn

Đến năm 2027, Better Work sẽ tiếp tục thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu và bằng chứng mạnh mẽ về điều kiện lao động và tuân thủ cũng như tất cả các chủ đề ưu tiên chiến lược. Chương trình sẽ tham gia với các thành phần quốc gia để cải thiện khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng dữ liệu đáng tin cậy của chính Better Work và các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác để cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng nhằm bảo vệ quyền của người lao động trong ngành may mặc và hỗ trợ các doanh nghiệp có khả năng phục hồi và thích ứng với các chuyển đổi ngành trong tương lai, bao gồm thông qua các công nghệ dự đoán.

Kế hoạch hành động về dữ liệu và bằng chứng của Better Work rất nhạy bén và được thiết kế để phát triển trong suốt vòng đời của chiến lược của chúng tôi, Tác động bền vững, 2022/27. Tham vấn với các đối tác toàn cầu và quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh các kế hoạch hành động của mình để đảm bảo chúng hỗ trợ thay đổi lâu dài, tiến bộ.

1 Thu thập và phân tích dữ liệu và bằng chứng của doanh nghiệp và người lao động một cách mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Bằng cách tận dụng sự chuyển dịch nhanh chóng sang số hóa, Better Work sẽ thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết hơn để cung cấp thông tin cho tất cả các chủ đề ưu tiên chiến lược. Better Work cũng sẽ tăng cường vai trò của mình với tư cách là đơn vị quản lý chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu và tiềm năng của nó trong việc hoạt động như một cơ quan có thẩm quyền trong việc giải thích dữ liệu lao động từ ngành may mặc, được tạo ra bởi các hoạt động của chính chương trình, bằng cách truy cập của ILO vào các bộ dữ liệu cấp vi mô ở cấp quốc gia, bởi các thành phần quốc gia và bởi các chủ thể trong ngành.  

2 Tận dụng dữ liệu và bằng chứng để vận động chính sách và học tập nội bộ.

Ở cấp độ toàn cầu, phối hợp với mạng lưới học thuật rộng khắp, Better Work phân tích và tổng hợp dữ liệu và bằng chứng từ khắp các quốc gia để rút ra những bài học chính sách xuyên suốt cung cấp thông tin cho cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan đến quy định lao động, bình đẳng giới, đối thoại xã hội và các khía cạnh khác nhau của điều kiện làm việc và quyền lao động. Dữ liệu và bằng chứng của chúng tôi cũng rất cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng nội bộ, giám sát và đánh giá và học tập vận hành. Chức năng môi giới bằng chứng tri thức này dựa trên việc chia sẻ dữ liệu mạnh mẽ và trao đổi dữ liệu và bằng chứng hiệu quả giữa Better Work, ILO, IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới), các thành viên quốc gia và các đối tác trong ngành.

3 Xây dựng năng lực của các cử tri quốc gia để tiếp cận và sử dụng dữ liệu và bằng chứng mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Better Work được thiết lập để tham gia hơn nữa với các thành phần quốc gia để xác định dữ liệu và bằng chứng nào họ cần và cách sử dụng tốt nhất những gì đã có. Chương trình sẽ cải thiện khả năng tiếp cận và năng lực của các thành phần để sử dụng các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác của Better Work và các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác về các ưu tiên theo chủ đề của chiến lược của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển năng lực của thanh tra lao động, bao gồm bằng cách tạo điều kiện cho họ truy cập vào dữ liệu tuân thủ và bằng cách tăng cường kỹ năng phân tích của họ để thao túng dữ liệu đó, và chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức người lao động ở cấp độ toàn cầu và quốc gia, để tạo điều kiện cho họ truy cập dữ liệu để hỗ trợ đối thoại và thương lượng xã hội dựa trên bằng chứng.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ thu thập dữ liệu về các lĩnh vực chuyên đề trong chiến lược của chúng tôi trên tất cả các chương trình quốc gia của chúng tôi.

Giai đoạn chiến lược hiện tại của Better Work: Duy trì tác động của chúng tôi trong năm 2022-27 và hơn thế nữa

Ưu tiên chiến lược

Chiến lược năm năm của Better Work (2022-27) bao gồm sự đổi mới xung quanh một loạt các ưu tiên chiến lược để thích ứng với nhu cầu của ngành may mặc và giày dép trên toàn thế giới.

TÌM HIỂU THÊM

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.