របាយការណ៍ស្តីពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យតម្លាភាពកម្ពុជា អាណត្តិទី៦

2 Feb 2016

រោងចក្រ កាន់តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា បន្ត ពង្រីក ការផ្សព្វផ្សាយ អំពី គំនិត ផ្តួច ផ្តើម រាយការណ៍ ជា សាធារណៈ របស់ ខ្លួន ស្តីពី ការ អនុលោម តាម តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់ សំខាន់ៗ។ ទិន្នន័យ ពី រយៈ ពេល រាយ ការណ៍ បច្ចុប្បន្ន បង្ហាញ ថា ការ រាយ ការណ៍ ថ្លា គឺ ជា ការ បង្ក ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ សំខាន់ មួយ ។ ព័ត៌មាន ស្តីពី រោងចក្រ ដែល បាន គ្របដណ្ដប់ នៅ ក្នុង វដ្ត ទី ៦ បង្ហាញ ពី ការ កើន ឡើង ៥៧% នៃ ចំនួន រោងចក្រ ក្នុង ការ អនុលោម តាម បញ្ហា សំខាន់ ៗ នៅ ពេល ដែល ទិន្នន័យ មុន និង បង្ហោះ Transparency ត្រូវ បាន ប្រៀបធៀប។ ការ កែ លម្អ ជាក់លាក់ លើ កម្រិត អនុលោម តាម លើ បញ្ហា សំខាន់ ៗ មុន និង ក្រោយ តម្លា ភាព បង្ហាញ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វិជ្ជមាន ពី 7 % ទៅ 14 % នៅ ក្នុង តំបន់ ជា ច្រើន ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។