របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ របស់រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា៖ ការពិនិត្យឡើងវិញផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងអនុលោម

23 Jan 2018

ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia (BFC) បានចេញផ្សាយនូវ 'របាយការណ៍ សំយោគ' ចុងក្រោយនេះរបស់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើដំណើរទស្សនកិច្ច និងការវាយតម្លៃរបស់រោងចក្រ។  ក្នុង ចំណោម ការ រក ឃើញ របស់ ខ្លួន របាយការណ៍ នេះ បាន បង្ហាញ ថា កម្ម វិធី តម្លា ភាព របស់ BFC ជា ទិដ្ឋភាព ទូទៅ ដែល អាច រក បាន ជា សាធារណៈ នៃ សមត្ថ ភាព របស់ រោង ចក្រ ទៅ លើ លក្ខខណ្ឌ ការងារ សំខាន់ ចំនួន 21 កំពុង មាន ផល ប៉ះ ពាល់ វិជ្ជមាន យ៉ាង ខ្លាំង ទៅ លើ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ។

ចំណែក រោងចក្រ នានា ដែល អនុលោម តាម បញ្ហា ទាំង ២១ បាន កើន ឡើង ពី ៣០ ភាគរយ នៅ ពេល ចាប់ ផ្តើម ការ រាយការណ៍ ជា សាធារណៈ នៅ ឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ៤៦ ភាគរយ នៅ ថ្ងៃ នេះ ដោយ ចំនួន នៃ ការ រំលោភ បំពាន បាន ថយ ចុះ ពី ២៨១ ទៅ ១៩៧ ក្នុង រយៈពេល នោះ។

ការ អត្ថាធិប្បាយ អំពី និន្នាការ នេះ លោក Esther Germans អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី BFC បាន និយាយ ថា៖ «វា ច្បាស់ ណាស់ ថា ការ រាយការណ៍ ជា សាធារណៈ អំពី បញ្ហា សំខាន់ ៗ នៅ តែ បន្ត ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វិជ្ជមាន នៅ ក្នុង រោងចក្រ។ យើង ទន្ទឹង រង់ចាំ ពិភាក្សា ជាមួយ ដៃគូ របស់ យើង អំពី របៀប ដែល យើង អាច ពង្រីក វិសាល ភាព នៃ ការ ផ្តួច ផ្តើម ដ៏ ជោគជ័យ នេះ»។

ការ កែ លម្អ ដ៏ សំខាន់ បំផុត គឺ ការ ហ្វឹក ហាត់ របស់ រោង ចក្រ លើ ការ ជម្លៀស សង្គ្រោះ បន្ទាន់ ( 17 ភាគ រយ ) ហើយ រោង ចក្រ ដែល ធានា ថា ទ្វារ ចេញ ត្រូវ បាន ដោះ សោ ក្នុង អំឡុង ពេល ម៉ោង ធ្វើ ការ ( 13 ភាគ រយ ) ។ បញ្ហា ទាំង ពីរ គឺ ចាំបាច់ ដើម្បី បង្កើន សុវត្ថិភាព របស់ កម្ម ករ នៅ ក្នុង គ្រោះ អាសន្ន ។

របាយការណ៍ នេះ របាយការណ៍ សំយោគ លើក ទី ៣៤ ស្តី ពី លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា និង ស្បែកជើង និង ត្រូវ បាន គេ ប្រមូល ផ្តុំ ដោយ ប្រើ ទិន្នន័យ ដែល បាន ប្រមូល ផ្តុំ ពី របាយការណ៍ វាយ តម្លៃ ចំនួន ៣៩៥ ដែល ផលិត ចេញ ពី ដំណើរ ទស្សនកិច្ច របស់ រោងចក្រ ចំនួន ៤៣៩ នៅ ចន្លោះ ថ្ងៃ ទី ១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ និង សេចក្តីថ្លែងការណ៍ PAC ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។