ការបណ្តុះបណ្តាលនិម្មិត: ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការបង្ការ (សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង)

ការបណ្តុះបណ្តាលនិម្មិត: ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការបង្ការ (សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង)

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Sep 24, 2020
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Risk Management

ការបណ្តុះបណ្តាលខេត្តបាត់ដំបង

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។