ការបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jan 26, 2017 - Jan 27, 2017
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

កម្ពុជា, បណ្តុះបណ្តាល

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

កម្ពុជា, បណ្តុះបណ្តាល

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

កម្ពុជា, បណ្តុះបណ្តាល

វៀតណាម – E-learning Occupational Safety and Health

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។