• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp hai năm một lần lần thứ 12 theo Luật HOPE II

14 Tháng Tư 2016

Đây là báo cáo thứ mười hai được đưa ra bởi Better Work Haiti trong khuôn khổ luật HOPE II. Báo cáo tổng hợp này cung cấp một cái nhìn tổng quan về điều kiện làm việc của 25 nhà máy.

Như đã nêu trong báo cáo tổng hợp công khai hai năm một lần lần thứ mười, Better Work (BW) đã chuyển sang mô hình cung cấp dịch vụ sửa đổi vào mùa xuân năm 2015 với trọng tâm mạnh mẽ hơn là các dịch vụ tư vấn. Do đó, thông tin tuân thủ được trình bày trong báo cáo công khai này dựa trên các dịch vụ đánh giá và tư vấn ở cấp nhà máy.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, mười một trong số 25 nhà máy xuất khẩu hiện đang hoạt động ở Haiti đã được Better Work đánh giá và thông tin tuân thủ cập nhật của họ được đưa vào báo cáo này. Đối với mười bốn nhà máy còn lại, thông tin từ đánh giá cuối cùng của họ - được thực hiện trong chu kỳ báo cáo trước đó - được đưa vào để trình bày dữ liệu tuân thủ cấp ngành tổng hợp.

Một số nhà máy tiếp tục ngừng hoạt động tại thời điểm viết báo cáo này hoặc thậm chí đã đóng cửa hoàn toàn trong những tháng qua. Tổng cộng, 25 trong số 32 nhà máy trước đây đang xuất khẩu từ Haiti và tiếp tục được đánh giá bởi Better Work Haiti. Cũng cần lưu ý rằng việc đóng cửa một số nhà máy đã không dẫn đến việc giảm tổng số lượng nhân viên trong ngành may mặc ở Haiti.

Phần đầu tiên của báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về luật HOPE II và nguồn gốc của chương trình Better Work ở Haiti. Phần này cũng bao gồm giải thích về phương pháp luận của Better Work, bao gồm các báo cáo được tạo ra trong khuôn khổ chương trình Better Work và luật HOPE II.

Phần thứ hai của báo cáo phác thảo các kết quả đánh giá tuân thủ từ các đánh giá nhà máy gần đây nhất trong tất cả các nhà máy.

Phần thứ ba của báo cáo mô tả các dịch vụ tư vấn và đào tạo của Better Work Haiti trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016 tại tất cả các nhà máy tham gia

Phần thứ tư của báo cáo phác thảo các ưu tiên của chương trình Better Work Haiti trong những tháng tới. Cuối cùng, phần cuối cùng mô tả những nỗ lực của các nhà máy nhằm khắc phục các nhu cầu tuân thủ được xác định trong các đánh giá tuân thủ của Better Work Haiti. Phần này cũng cho phép tổng quan về sự tuân thủ của từng nhà máy theo thời gian kể từ lần đánh giá đầu tiên của họ bởi Better Work Haiti. 

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.