របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ របស់រោងចក្រកាន់តែប្រសើរ៖ ការពិនិត្យឡើងវិញផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងអនុលោមកម្ម

31 ឧសភា 2020

«នៅ ពេល ដែល រោង ចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង កម្ពុជា ខិត ជិត ដល់ ខួប ២០ ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន យើង រួម ជាមួយ នឹង អ្នក បោះ ឆ្នោត របស់ យើង អាច ឆ្លុះ បញ្ចាំង ដោយ មោទនភាព ថា តើ ឧស្សាហកម្ម នេះ បាន មក ដល់ កម្រិត ណា ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០១ មក។ ក្នុង រយៈពេល ជាច្រើន ឆ្នាំ មកនេះ កម្ពុជា បាន បង្កើត ខ្លួន ជា កីឡាករ ដ៏ សំខាន់ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ សកល ដែល ជា កន្លែង ដែល លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង អាជីវកម្ម ល្អ កំពុង តែ មាន ការ តម្រៀប គ្នា កាន់ តែ ខ្លាំង ឡើងៗ។ ទោះបី ជា មាន បញ្ហា ប្រឈម ទាំង ក្នុង ពេល ថ្មីៗ និង កំពុង បន្ត ក៏ ដោយ ក៏ នៅ តែ មាន សក្តានុពល ដ៏ អស្ចារ្យ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ហើយ អាទិភាព របស់ យើង គឺ ត្រូវ ប្រើប្រាស់ សក្តានុពល នេះ – ធានា នូវ វិស័យ មួយ ដែល មាន និរន្តរភាព សមស្រប និង មាន សុវត្ថិភាព សម្រាប់ កម្មករ និង និយោជក។ យើង ទន្ទឹង រង់ចាំ បន្ត ធ្វើការ ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត និង ដៃ គូ ឧស្សាហកម្ម របស់ យើង ក្នុង ដំណើរ ការ នេះ»។ សារ៉ា ផាក – អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia បាន គូស បញ្ជាក់ ពី លទ្ធផល វាយ តម្លៃ របស់ រោងចក្រ និង ការ ផ្តួច ផ្តើម សំខាន់ៗ ពី ឆ្នាំ មុន។ របាយការណ៍ របស់ យើង លម្អិត ពី របៀប ដែល រោង ចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ដែល កម្ពុជា បាន បង្កើត ថ្មី ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី ដឹកនាំ ថ្មី សម្រាប់ រោងចក្រ ដោយ ផ្តោត លើ សុវត្ថិភាព ការងារ និង ទំនាក់ ទំនង វិស័យ ការងារ និង វិស័យ ឧស្សាហកម្ម។ កម្ម វិធី នេះ បាន បន្ត បម្រើ ការ ជា ដៃ គូ ប្រមូល ផ្តុំ សំរាប់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម រួម ទាំង ការ ជួយ អ្នក ផ្សព្វ ផ្សាយ MoU រួម គ្នា ដើម្បី បង្កើត របៀប វារៈ សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ និរន្តរ៍ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ។ របាយការណ៍ នេះ មាន ការ រចនា ឡើង វិញ ក្នុង គោល បំណង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ការ យល់ ដឹង រហ័ស សម្រាប់ អ្នក អាន ចូល ទៅ ក្នុង ការ រីក ចម្រើន ថ្មី ៗ នេះ និង នៅ តែ មាន ឧបសគ្គ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។

ការ ស្ថាបនា កន្លែង ធ្វើ ការ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ជាមួយ ដៃ គូ

«គម្រោង 'ស្ពាន ស្ថាបនា' កំពុង នាំ គ្នា មក ជាមួយ វិស័យ សាធារណៈ និង ឯកជន ក្នុង វិធី ថ្មី ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ចូល រួម នូវ វេទិកា មួយ ដើម្បី កសាង ការ ទុក ចិត្ត លើក ឡើង នូវ ការ ព្រួយ បារម្ភ ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ និង ពិភាក្សា អំពី អនាគត។ វា អាច បង្កើត ប៉ុស្តិ៍ ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី វិធី សាស្ត្រ ទូទៅ មួយ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ»។

ការ ដឹក ជញ្ជូន ដែល មាន សុវត្ថិភាព ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ សុខុមាល ភាព របស់ កម្ម ករ

«ខ្ញុំ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ឡាន ដឹក ទំនិញ ទៅ ឡាន ក្រុង ព្រោះ ខ្ញុំ ព្រួយ បារម្ភ ពី ផល ប៉ះពាល់ ដល់ កម្មករ។ រថ យន្ត ក្រុង មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន ដោយសារ វា មាន កន្លែង សម្រាប់ អ្នក ដំណើរ អង្គុយ " អ្នក បើក បរ ដឹក ជញ្ជូន ដែល បាន ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

រោងចក្រ ពីរ ទៀត បាន ចូល ក្នុង ប្រភេទ សិប្បកម្ម ខ្ពស់ របស់ យើង

មាន រោងចក្រ សិប្បកម្ម ខ្ពស់ ចំនួន ៣ ដែល មក ទល់ ពេល នេះ នៅ កម្ពុជា ដែល ក្នុង នោះ មាន រោងចក្រ ពីរ ថ្មី ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ (មួយ ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០១៨)។

ទាញយករបាយការណ៍

ទាញយករបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។