៤. របាយការណ៍ ស្តីពី ការ យោគ យល់ សមស្រប ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ រោងចក្រ ល្អប្រសើរ ជាង មុន ៖ របាយការណ៍ យោគ យល់ សមស្រប ឆ្នាំ ២០១៦

2 Apr 2016

លទ្ធ ផល ចុង ក្រោយ នៃ ការ រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ បាន ចង្អុល បង្ហាញ ថា ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ផ្តើម នៃ ការ ផ្តួច ផ្តើម ភាគ រយ នៃ រោង ចក្រ ដែល អនុលោម តាម ទាប បាន ធ្លាក់ ចុះ ពី 10 % នៅ ពេល ចាប់ ផ្តើម របាយការណ៍ សាធារណៈ ទៅ ជាង 4 % នៃ រោង ចក្រ ទាំង អស់ ដែល រួម បញ្ចូល ក្នុង មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ។ លើស ពី នេះ ទៀត ភាគ រយ នៃ រោង ចក្រ ដែល អនុវត្ត តាម បញ្ហា សំខាន់ ៗ ទាំង 21 បាន កើន ឡើង ពី 28 % មុន ពេល រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ ទៅ 47 % បន្ទាប់ ពី ការ រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ដែល បាន គ្រប ដណ្តប់ នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។ ទោះបី ជា មាន បញ្ហា សំខាន់ ៗ មួយ ចំនួន ដែល មិន ទាន់ បាន កែ លម្អ ក៏ ដោយ ជា ទូទៅ វា អាច ត្រូវ បាន សន្និដ្ឋាន ថា ការ ផ្តួច ផ្តើម រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ កំពុង តែ ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នៅ កម្រិត រោង ចក្រ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។